ÅRSMÖTET

20 ÅR med Minneberg-Tranebergs 
socialdemokratiska förening 

1986 –2006

Inger Edvardsson ordförande i Minneberg-Tranebergs s-förening, Arne Nygren, s-veteran och ordförande på mötet, 
Gunni Ekdahl, sekreterare på mötet
   

Årsmöte med Minneberg-Tranebergs s-förening

DVD-film med box och cover 150 kr

Inklusive expeditionsavgift. 

  Köpa film, klicka här? 

   
EN HISTORIK

 

En pigg och aktiv
  
20-åring

Sommaren den 11 juni 2005 fylldes Minnebergsparken av glada minnebergare i alla åldrar. De hade kommit för att fira sitt Minnebergs 20-åriga tillblivelse med en storslagen festlighet i hela bostadsområdet. Alla lägenhets-innehavare hade fått den nya stiliga minnesboken Vi på Svartviksslingan med Minnebergs historia – allt bekostat av samfälligheten. Ingen boende har veterligt knorrat efteråt över extravagansen, men en och annan röst höjdes för att så många socialdemokrater figurerar i boken och dominerat bland festfixarna. Naturligtvis var festgeneralen en välkänd sosse i området, Lasse Furehed. Och givetvis har två sosseprofiler skrivit jubileumsboken, Arne Nygren och Jonas Sima.

– Finns här bara såssar som kan något? stönade en dag en frappant dam vid hållplatsen när hon stod och läste på anslagstavlan. Där satt återigen en gul affisch som lockade till ett spännande program med en omtalad s-politiker.
En mogen man i keps svarade henne stillsamt:
– Just det, här är det sossar som sätter färg!
Den eleganta damen knyckte på nacken och klev på den röda bussen. Den äldre herren, en nyrekryterad PRO-are, lyfte artigt på kepsen.

Scenen var slående. För vad vore Minneberg utan sitt folkrörelsefolk? Utan alla sina sällskap och klubbar som bildats och frodas. Utan sin socialdemokratiska förening? Platt intet, kanske vår kepsbärare skulle säga.

Också Minneberg-Tranebergs s-förening kom att fira sitt 20-årsjubileum, med en årsmötesfest den 28 februari 2006. Den begivelsen var väl värd att celebrera, ty här i omgivningen har socialdemokratins arbetsbin svärmat omkring under år och dag, och hur de har mäktat med detta under en ibland kall himmelskupa, det får ni sannerligen läsa om i denna text - och uppleva i filmen ÅRSMÖTET!

FÖRENINGENS BILDANDE

Redan bland de första som flyttade in till HSBs bostadsområde Minneberg fanns många aktiva socialdemokrater. De blev snart starkt pådrivande för bildandet av en socialdemokratisk förening. Men föreningens tillkomst blev inte helt problemfri. Det krävdes delning av Västerleds socialdemokratiska förening, som visserligen hade tillskyndat bebyggelse av Tangen-området i Minneberg, men som inte lika entusiastiskt ville mista medlemmar till en ny s-förening.

Bland dem i västerledsföreningen som arbetade för en ny förening fanns Hans Cederblad och Ulla-Carin Cederblad, som också var med på upptaktsträffen den 6 april 1986. Dåvarande kommunsekreteraren Ulrik Fällman hade i kontakt med Lars Furehed varit positiv till en delning av västerledsföreningen.
Ralf T Olsson, senare med efternamnet Örvi, ombudsman på arbetarekommunen, deltog också i de två första mötena.

Av historiskt värde kan vara att redovisa vilka som deltog i upptaktsmötet den 6 april 1986 i Minneberg. Dessa var:
Claes Norrhede, K-G Mattsson, Sigward och Ann-Marie Olofsson, Hans och Ulla-Carin Cederblad, Ingvar Håkansson, Olle S Nevenius, Sven-Olof Evermo, Christina Wanngård, Gerhard och Kerstin Liljestad, Lars och Anita Furehed, Mona Eriksson och Sven-Åke Nygårds, Allan Gunnarsson
samt från arbetarekommunen Ralf T Olsson.
Mötet beslöt att en ny s-förening bör bildas. Områdesgräns: Hela Tranebergsområdet (vattnet-Drottningsholmsvägen-Lillsjön, enligt protokoll).


FÖRSTA STYRELSEN

Redan på upptaktsmötet valdes en interimsstyrelse med Lars Furehed som ordförande och Claes Norrhede, Christina Wanngård, Hans Cederblad, Anita Furehed som övriga ledamöter. Suppleanter blev K-G Mattsson och Mona Eriksson.
SSU skulle bjudas in att få adjungerad ledamot i styrelsen.
Kretsorganisatören Sven-Olov Evermo deltog aktivt i arrangemanget av upptaktsmötet.
I juni månad 1986 beslöt arbetarekommunen att godkänna föreningsbildningen.
På försommaren den 10 juni inbjöd föreningen till ett offentligt möte med en rundvandring inom föreningsområdet och en resumé över Traneberg-Minnebergs historia av Hans Cederblad. 40 personer mötte upp.

Andra halvåret 1986 hölls fyra möten. Den 16 september diskuterades lokalfrågan och medlemsvärvning. Hans Cederblad argumenterade från sin position i kommunalpolitiken på temat ”Hur skall socialdemokraterna lösa stadens finanser?”

Många möten har föreningen ägnat åt trafikproblem inom området. Det första hölls den 11 november 1986 då Sven-Göran Söderberg från gatukontoret och Lars Furehed, ledamot av gatunämnden, medverkade. Utfartsproblemet från Minneberg samt trafiksituationen vid Alviksskolan väckte livlig debatt.
Ett andra offentligt möte ordnades den 21 november för de äldre vid Tranebergs servicehus. Inger Båvner talade och trubaduren Ove Engström underhöll med sång. 60 personer deltog. 
På första årets sista möte den 11 december redovisades förslag till kretsindelning och aktuella situationen i kommunalpolitiken. 
Trubaduren Jan Olof Andersson underhöll.


SNABB MEDLEMSUTVECKLING

Efter upptaktsmötet i april 1986 hade den nybildade föreningen fått 18 medlemmar. Redan i oktober hade antalet ökat till 56 personer och vid verksamhetsårets slut hade föreningen 84 medlemmar.
Sedan slutet av 1980-talet redovisas antalet medlemmar till över 100 för att nå en toppnotering år 1991 med 125 medlemmar, efter en värvning som gav 12 nya.

I början på 1990-talet inleddes en nedgång, en tendens som drabbat alla politiska organisationer i landet. Medlemsantalet för vår förening sjönk under 100 – också beroende på avflyttning och avlidna medlemmar – vilket dock kompenserades av en nätt ökning när s-föreningen i Johannesfred gick samman med Minneberg-Tranebergs förening 2004.
Vid årsmötet 2006 kunde vår s-förening redovisa 97 medlemmar.
I jämförelse med den gängse utvecklingen av föreningslivet i landet på senare år, kan sägas att vår förening lyckats ganska väl med nyrekryteringen.


AKTIVT STYRELSEARBETE

Föreningens första styrelse hade åtta sammanträden under 1986. Man planerade en valorganisation och ordnade ekonomin. Arbetarekommunen hade givit fem hundra kronor (500!) i startbidrag och av detta redovisades i första årsberättelsen ”årets överskott” till 440:80 kronor.

Föreningens första årsmöte hölls den 12 februari 1987 i Församlingshuset i Traneberg, med Maj Britt Theorin som medverkade med ett anförande över ämnet ”Efter Reykjavik – vad hände sedan?”. 24 personer var närvarande och ytterligare åtta nya medlemmar noterades. 
Lars Furehed avgick som ordförande och till hans efterträdare valdes Anders Nilsson, som snart ersattes av Arne Nygren. Lars utsågs till valledare, Staffan Kellerborg blev ny ledamot av styrelsen efter Christina Wanngård, och ny styrelsesuppleant blev Nils Bergman.


EKONOMI

Redan andra verksamhetsåret kunde föreningen redovisa en hygglig ekonomi. Efter några år genomförde styrelsen också en avveckling av postutdelat material. Medlemmarna själva övertog den uppgiften och därmed kunde utgiftskontot minskas. Föreningen har dessutom haft målsättningen att finansiera mötesverksamheten med olika festarrangemang, loppmarknader, lotterier och annat. Några överdådiga inkomster har det aldrig blivit men heller aldrig varit ebb i kassan. ”Det har flutit på!”, som föreningens nuvarande kassör Peter Ekdahl sammanfattat läget.


MINNEBERGSFESTIVALEN

Från 1990 har föreningen nästan varje år genomfört ett stort, utåtriktat och populärt arrangemang: Minnebergsfestivalen, som lockat hundratals besökare. Ofta har festligheten ägt rum utomhus i Minnebergsparken.
Några fasta inslag i programmet har varit loppmarknad, bokbord, auktion, sångkör, stövelkastning, servering, lotterier, tipspromenader, fiskdamm, bollkastning och andra arrangemang för barn. Ibland har gästartister engagerats som trubaduren Ove Engström, skådespelaren Bert-Åke Varg och folkmusikanterna Bengan Janson och Björn Ståbi.
Flitigaste festivalgeneralen har genom åren varit Arne Nygren, initiativtagare och motor, som på senare tid efterträtts av Lars Furehed och Inger Edvardsson. Ett 20-30-tal medlemmar har varje gång arbetat med festivalen, som de flesta gånger förlagts till första lördagen i september.
Valåren har ett inslag i festivalen varit en valappell. 1991 medverkade Anita Gradin, 1994 Bertil Karlberg, 1998 Pierre Schori och Inger Edvardsson, 2002 Anders Ygeman.
Festivalerna har också givit goda tillskott till föreningskassan.


BROSPANNET

Efter en tids diskussion beslöt föreningen 1990 att utge en liten tidning, som gavs namnet BROSPANNET efter en idé av Anita Furehed.
Första numret trycktes på Stockholms Arbetarekommun, medan andra och tredje numret av ekonomiska skäl skrevs ut och duplicerades. Från och med nummer 4 har tidningen tryckts i en upplaga av 2500-3000 exemplar, och med 2-3 nummer per år. Tidningen har delats ut av tappra trappnötare och medlemmar, företrädesvis i Minneberg och Traneberg, senare i Ulvsunda och Johannesfred. Totalt har 37 nummer av Brospannet givits ut, och tidningen har haft stor betydelse för att sprida föreningsnyheter och partinformation i stadsdelen. Sammantaget torde cirka 50 000 exemplar av Brospannet ha delats ut i spridningsområdet.
Redaktör för Brospannet var Arne Nygren 1990-2001, Tomas Jonsson, 2002-2003, Jonas Sima från 2003.


KAMPEN MOT BROMMAFLYGET

1980 beslutade riksdagen att Bromma flygplats ska läggas ner – och Minneberg kunde byggas.1993 tog partikongressen i Göteborg samma beslut. Bromma ska läggas ner!
Valet 1994 blev en stor framgång för föreningen, bland annat tack vare vår enkät där en av frågorna gällde nedläggning av Bromma flygplats. 
Sedan dess har flyget bara ökat. 
Stockholms arbetarekommun, områdesföreningen, vår s-förening och enskilda föreningsmedlemmar är fortfarande för en nedläggning. Men i den utredning som lades fram 2003 anser man att Stockholm först måste hitta en ersättningsflygplats för Bromma. 
Regeringen flöjlar hit och dit och miljödomstolen förhalar så mycket den bara kan. Stockholms stad låter nu Luftfartsverket bedriva flygverksamhet på Bromma helt gratis. Detta i en stad som är i skriande behov av bostäder! 
Aktionsguppen mot Brommaflyg kämpar oförtrutet vidare. Vi har en fortfarande en representant i gruppens styrelse. Måste det till ett störtat flygplan för att minnebergare och tranebergare ska få en tystare och hälsosammare miljö
Ledande i aktionsgruppen mot Brommaflyget i vår förening är Birgit Lidman.


TVÅ STORA ENKÄTER

”GE OSS ETT GOTT RÅD”. Med den vädjan delade s-föreningen
ut 2 000 enkätformulär inför valet hösten 1991 i Minneberg och Traneberg.
Till vägledning gavs åtta frågor som diskuterats fram i föreningen. Den 8 mars
summerades svaren. De som besvarade enkäten ansåg att viktigaste frågan var utbyggd äldreservice närmast följd av bostäder på Bromma flygfält och
upprustning av Alviksskolan. Totalt lämnades 445 svar, varav 23 kasserades.

Särskilt intressant var att 200 av svaren innehöll egna förslag i angelägna
frågor. Bland annat önskade man fler kolonilotter i Johannelund eller intill Min-nebergsvägen, en sanering kring Lillsjön samt bullerskydd vid Ulvsundaplan och längs Drottningholmsvägen. Två av kraven infriades i början på 90-talet. Andra mer udda förslag var stopp för båttrafik medelst bruten isränna i Ulvsundasjön, avsättning av socialchefen i 14: e distriktet och ny rektor för Alviksskolan.

En andra stor enkät genomfördes våren 1998, närmast med sikte på det
då stundande valet till stadsdelsnämnden. Denna gång var mottot ”Påverka politiken i Västerled ”. Upplagan var något större än enkäten 1991.
Föreningen hade plockat ut tio frågor, rikspolitiska såväl som lokalpolitiska. 
Enkäten delades ut i hela Västerled och gav drygt 1000 svar.
Valenkäten kryddades med möjlighet att vinna A–lotter vid det årets
Minnebergsfestival för dem som hade visat bäst kunskap om Västerled.

Kravet på fler arbetstillfällen, bl a genom utbyggd service i Västerled, gav många bifall. Flertalet svarande önskade höjd kvalitet, bättre service och utbyggd äldreomsorg. Närmast kom upprustning av skolor och utbyggd barn-
omsorg. Överraskande få hade svarat ökat bostadsbyggande. 
Övriga svar på denna enkät toppades av flygstopp på Bromma.
Bland förslagen fanns önskemål om en tvärbana också till Solna och Sundbyberg, upprustning av Johannelundsbadet, båttrafik till Kristineberg och krav på cybelbanor inför ombyggnaden av Tranebergsbron. 


VÄLBESÖKTA ÅRSFESTER

Redan efter andra årets verksamhet kombinerades föreningens årsmöte med en fest och supé. Ett 30-50 tal medlemmar har varje gång deltagit i årsmötesfesten som vanligtvis avslutats med dans till levande musik.
Surströmmings- och paltskivor har också anordnats och lockat många.


VARIERANDE VALRESULTAT

Sex valrörelser har föreningen deltagit i med aktiva valarbetare: 1988, 1991, 1994, 1998, 2002, 2004 och 2006.
Resultatet för socialdemokraterna i valdistriktet har varit skiftande. I valet 1994 ökade (s) med 5,2 procent i valmanskåren i Minneberg. I samma val noterade (m), (fp) och (sp) betydande röstförluster, troligen beroende på partiernas inställning i Brommaflygfrågan.

Inför EU-valet 1995 arrangerade föreningen ett lyckat valmöte en kväll strax före valdagen, med 40 deltagare och EU-minister Mats Hellström som talare. Löftet om ”en kväll med Europamat” torde också ha lockat många deltagare. Valresultatet blev dock ingen framgång.

2002 års val blev däremot en framgång för (s) i Minneberg och Traneberg, medan moderaterna förlorade var tredje väljare. Fler än var tredje boende i Minneberg, Traneberg och Ulvsunda röstade i detta års val med socialdemokraterna. En klar ökning sedan valet 1998. Valdeltagandet var cirka 77 procent.
I Stockholms kommun blev det maktbyte efter borgerliga blockets oväntade förlust. Efter mycket hårda förhandlingar med främst miljöpartetiet lyckades s-gruppledaren Annika Billström till slut landa en s-v-mp-koalition i Stadshuset.
Valet resulterade också i ett maktbyte i Stockholms Läns Landsting
”Vi har all anledning att vara nöjda med resultatet”, kommenterade dåvarande ordförande i vår förening, Lars Furehed.
Socialdemokraterna har i samtliga val under 20-årsperioden erhållit omkring 30 procent av rösterna från Minneberg.

I EMU-valet 2003 röstade nära dubbelt fler personer Ja i Minneberg än Nej, medan de flesta i Traneberg röstade Nej. Detta innebar att Minneberg röstade som övriga Stockholm medan Traneberg röstade som övriga landet – eller som i Norrland! Ett resultat som senare diskuterades vid ett särskilt möte och demokratirådslag i föreningen med den unge uppåtgående s-politikern och ABF-tjänstemannen Daniel Suhonen.


AKTIV STUDIEVERKSAMHET

En studiekommitté tillsattes så tidigt som 1987. Denna bestod av Mona Eriksson, Birgit Lidman, Ingrid Sundell, Anders Svensson och Anita Furehed.
Redan första året organiserades två valstudiecirklar med 25 deltagare. De närmast därpå följande åren varierade studieaktiviteten. Inför EG-diskussionen startades en cirkel med 12 deltagare, senare också en EU-cirkel med lika många deltagare. 1994 startade föreningen en Aftonskola (som blev en Söndagsskola) där 13 medlemmar tränade mötesteknik och följde kursen Att tala. Denna studieaktivitet redovisades 1995 och innebar att arbetarekommunen då tilldelade vår förening Ugglanpriset. Föreningen har erhållit Ugglanpriset ytterligare två gånger.1997 fick Ulla-Carin Cederblad priset för mångårigt cirkelledararbete, 1999 belönades studieledaren Gun Nygren.
Kring årsskiftet 1995/96 startade föreningen två cirklar i ämnet Traneberg-Minnebergs historia, med ett tiotal deltagare, samt en cirkel i ämnet ”Ideologin - Vart tog den vägen?”, med ett dussintal deltagare och Arne Nygren som cirkelledare.
2004 ledde Anders Löwdin en studiecirkel kring demokrati i vardagen med ett tiotal deltagare.


AKTIV SAMHÄLLSPÅVERKAN

Föreningen har aktivt arbetat med aktuella politiska frågor.
I de flesta fall har det gällt problem med stor betydelse för de boende inom verksamhetsområdet. Några exempel:

  • De första åren av föreningens verksamhet var aktiviteterna koncentrerade till lokala bussförbindelser, med krav på tätare busstrafik också under kvälls- och nattid och ändring av hållplatsernas placering. Att föreningen fått representation i såväl gatunämnden som i LS-styrelsen bidrog säkert till föreningens framgång i dessa frågor.

  • Många uppvaktningar har gjorts för byggande av bostäder på Tranebergsstrand, centrumbebyggelse i Alvik, Tvärbanans tillkomst (som blev en partipolitisk stridsfråga) och ombyggnaden av Tranebergsbron, där föreningens agerande påskyndade beslutsprocessen.

  • Vid Västerleds stadsdelsnämnds tillkomst 1996 som instrument för samhällsförändring utnyttjades detta av föreningens förtroendevalda i nämnden. Första året drev våra föreningsvalda i nämnden fram en upprustning av Alviksskolan. 

  • En framstöt om friluftsbad i Ulvsundasjön kunde också drivas i nämnden och voteras till bifall. Detta gav oss Johannelundsbadet! Likaså var våra valda kamrater påskyndande i kraven på ett nytt bibliotek och en ungdomsgård i Alvik.

  • Föreningen utvecklade stor aktivitet för att bevara Tranebergsängen som friluftsanläggning och fritidsyta när dåvarande borgerliga majoriteten (1998-2002) i Stadshuset ville förvandla delar av ängen till ett bostadsområde. Bland annat genomförde föreningen en stor namninsamling mot projektet. Aktionen följdes upp med en motion i stadsdelsfullmäktige som medverkade till att Tranebergsängen räddades från att bebyggas, och har bevarats.

  • Många andra föreningsaktiviteter har haft betydelse för en god samhällsutveckling inom området och i stadsdelen. Krav på bullerskydd efter Ulvsundaleden bifölls av kommunalfullmäktige, Brommapolisens flytt från Brommaplan till Vällingby hejdades, vi deltog i opinionen mot byggande av ett Lidl-varuhus vid Ulvsundaleden, vilket stoppades, samt stödde bevarandet av Ulvsundaskolan i Johannesfred. I samarbete med HSB Minneberg har belysning efter strandpromenaden uppsatts av stadens förvaltning. 

  • Sedan s-föreningen i Johannesfred 2004 gått samman med Minneberg-Tranebergs s-förening har uppvaktning gjorts för att hjälpa de boende att få behålla butik i Johannesfred när Konsumbutiken hotats av nedläggning. 

  • Föreningens styrelse har under 2005 avvisat förslaget att etablera Jehanders Grus i Johannesfred och har i ett uttalande solidariserat sig med opinionsgruppen mot byggande av en betong- och grusstation på den nysanerade industrimarken i kvarteret Lyftkranen; dock har ärendet ännu inte avgjorts i stadsbyggnadsnämnden. Vår förening förordar park- eller bostadsbebyggelse i stället på området.

MÅNGA INTRESSANTA MÖTEN

Mötesaktiviteten har hela tiden varit mycket livlig inom föreningen. 
Det finns ett antal medlemmar som varit närvarande vid så gott som varje program. Åtskilliga medlemmar, flertalet kvinnor men även män (ingen nämnd, ingen glömd!), har praktiskt sett till att lokalen ställts i ordning och städats och – framför allt – aktivt bidragit till trivselfaktorer som kaffekokning, bakning, blommor, presenter till gäster och annat. Frivilliga krafter som inte får underskattas för en framgångsrik föreningsverksamhet.

Vår medlem Anita Gradin, statsråd och sedan Sveriges första EU-kommissarie, har vid flera tillfällen under åren talat om EG/EU-frågan och berättat om sina vedermödor i Bryssel på både interna och öppna föreningsmöten. Vi har haft offentliga möten om miljöproblem, skolsituationen i Alvik, temakväll om kriminalvårdspolitik, helkväll om aktionen mot Brommaflyget, teaterafton med Lennart Hjulström, gjort studiebesök på bland annat Vatten- och reningsverket, Aftonbladet, Nordiska Museet, Arbetets Museum i Norrköping, Stockholms Stadsteater, haft informationsmöte med brandmyndigheten i Stockholm och skolstyrelsen, vårfinal på Ulvsunda slott, information om stadsdelsnämnds-reformen. Ett möte ägnades åt frågan ”Håller vi på att rusta ner den sociala välfärden”.

Hans Haste har berättat om Arbetarerörelsens historia. Hans Törnsäter har flera gånger medverkat med berättelser om Traneberg-Minnebergs flora. 
Arne Nygren har med sin stora politiska erfarenhet som lokalpolitiker och riksdagsman bidragit med intressanta programinslag.
Under 1990-talet blev två evenemang årligen återkommande: en ”Lilla julafton” med luciafirande i december som årsavslutning för medlemmar, och en julgransplundring i januari för boende i området, till vilken särskilt barnfamiljer inbjöds. Varje år har dessa arrangemang lockat hundratalet personer. 
Evenemangen upphörde efter millennnieskiftet och har ersatts av ”Julklappsloppis” med loppmarknad, bokbord och kafé samt gästartist, som TV-historikern Olle Häger år 2005.

Öppna möten med inbjudna medverkande har fortsatt. Samtliga arrangemang har enligt hävd avslutats med frågestund och diskussion. Genomsnittliga deltagarantalet har varit 25-40 personer, med toppnoteringar för programmen med förre sovjetiske Sverigeambassadören och sedermera minnebergsbon Boris Pankin (rekord 120 åhörare), skådespelarna och minnebergarna Lennart Hjulström och Gunilla Nyroos samt med statsrådet Leif Pagrotsky.

I slutet på 1990- talet inledde journalisten och filmaren Jonas Sima en serie personliga utfrågningsprogram med kända politiker och spännande gäster i s-föreningens regi (senare även med ABF Stockholm som medarrangör).


DE SENASTE 10 ÅRENS OFFENTLIGA PROGRAM-ARRANGEMANG


25 januari 1996 – borgarrådet Annika Billström medverkar vid offentligt möte i Tranberg om nya byggnationer, renoveringen av Tranebergsbron och service med mera i förorterna.
23 februari 1996 – urpremiär på Jonas Simas nya film ”Vilja gå vidare” om Olof Palmes idévärld, producerad för Olof Palmes minnesfond inför tioårsminnet.
21 mars 1996 – kongressombudet Lena Nyberg berättar om vad som hände på extra partikongressen.
18 april 1996 – Professor Olof Eriksson redogör för hur vi kan bygga om Sverige till bärkraft och till ett ekologiskt uthålligt välfärdssamhälle. En kväll med framtidsvisioner, om energi, miljö och utveckling.
14 maj 1996 Hans Törnsäter berättar om Minnebergs och Tranebergs historia och svarar på studiecirkelns frågor.
25 september 1996 Mats Engström, miljödepartementet, inleder debattkväll med frågan Hur allvarliga är våra miljöproblem.
31 oktober 1996 – jordbruksminister Annika Åhnberg inleder debattkväll om mat, miljö och Europa.
18 november 1996 – ekonomiprofessorn, EU-parlamentarikern och s-politikern Sören Wibe argumenterar och ifrågasätter arbetet i EU!

15 februari 1997 – landstingsledamoten Björn Sjöberg talar om förändringsarbetet under rubriken Alla kan bli sjuka och i behov av vård.
13 mars 1997 Jonas Sima och filmfotograf Åke Åstrand presenterar ett program med utdrag ur några av deras filmproduktioner.
29 april 1997 – Information om Alviksskolan och diskussion med skolans rektor Mats Öhlin och biträdande rektor Ann Bittár
23 september 1997 – Borgarrådet Annika Billström återkommer och berättar från partikongressen i Sundsvall.
16 oktober 1997 – Arkitekt Jan Inghe-Hagström, ansvarig för stadsplanen i Minneberg, berättar om bostadsplaner i Stockholm för 2000-talet och om det ekologiska byggprojektet Hammarby Sjöstad.

13 januari 1998 Gunnar Svensson, projektledare för ”Kultur i hela Sverige” inleder en kväll med rubriken Kultur behövs! Men är det något för dig och mig?
26 mars 1998 – Valupptaktsmöte med kommunsekreterare Dag Larsson.
23 april 1998 – Metall-ettans ordförande, ”vår riksdagsman” Sven-Åke Nygårds inleder diskussion om Hur kan vi stärka fackligt-politiska samarbetet?
1 oktober 1998 – Vi granskar valresultatet på riksnivå. Riksdagsman Barbro Palmerlund utvärderar. Anita och Lars Furehed kommenterar valutgången i landstinget och kommunen.
28 oktober 1998 – Kvinnoförbundets ordförande och riksdagsledamoten Inger Segelström redogör för regeringens budget.

21 januari 1999 Jonas Sima berättar och visar sin film ”Mitt paradis” om arbetar- och vildmarksförfattaren Albert Viksten.
24 mars 1999 – Riksdagsman Hans Karlsson, Örebro, inleder debatt om Hur vill vi ha framtidens EU? Vilka är för- och nackdelarna med EMU?
20 april 1999 – Riksdagsman Anders Ygeman berättar om arbetet med Programkommissionen.
28 april 1999 – Föreningens nestor Arne Nygren kåserar om sina 55 år som samhällsarbetare.
9 juni 1999 – Trivselträff med EU-parlamentarikern Maj Britt Theorin.
30 september 1999 – En pressdebatt om Hur mycket kan man lita på uppgifter i tidningarna, med Arne Nygren, f d Västerbottens Folkblad – 18 år – och Jonas Sima, Expressen – 30 år.
21 oktober 1999 – Aktuella rapporter från Landstinget, Stadshuset och Stadsdelsnämnden av Inger Edvardsson, Anita Furehed, Lars Furehed.
22 november 1999 – Författarträff med Anders K. Johansson som berättar om sin aktuella bok om Beckombergalandet.

20 januari 2000 – Information och diskussion om trafik och bostäder med Barry Andersson, (s)gruppledare i gatu- och fastighetsnämnden.
23 mars 2000 – LO-ekonomen och samhällsdebattören P O Edin utfrågas av Jonas Sima om Vad gör vi nu med EMU?
26 april 2000 – Besök av handelsminister Leif Pagrotsky som utfrågas om Världen och vi.
15 maj 2000 – TV-producenten och historikern Olle Häger talar om folkhemmet tur och retur och visar ett program från sin TV-seriesuccé ”Hundra svenska år”.
18 oktober 2000 – F d biståndsministern, sjukvårdsministern och chefen för socialdepartementet Gertrud Sigurdsen utfrågas om sitt liv i politiken och berättar om sin bok ”I en värld av män”.
15 november 2000 – Nye (s)borgarrådet Erik Nilsson utfrågas och samtalar med Inger Edvardsson.

24 januari 2001 – EU-kommissionär Anita Gradin, orienterar om vad det innebär med Sverige i EU:s ordförandestol.
21 mars 2001 Boris Pankin, Sovjets siste utrikesminister, Rysslands ambassadör, numera bosatt i Minneberg, berättar politiska och personliga minnen. Utfrågning med översättning till svenska.
18 april 2001 – Utfrågning av Naturvårdsverkets generaldirektör Lars-Erik Liljelund, bosatt i Minneberg, om Hur mår vår miljö – och andras?
17 oktober 2001 – (s)veteranen Enn Kokk berättar om sin vitbok om IB-affären. Jonas Sima visar sin Palmefilm ”Vilja gå vidare”.
21 november 2001 – skådespelarna och regissörerna Gunilla Nyroos och Lennart Hjulström, bosatta i Minneberg, utfrågas och berättar om sitt yrkesliv vid teatern och filmen.

31 januari 2002 – Sveriges Radios inrikespolitiska kommentator Björn Elmbrant presenterar sin nya bok och håller föredrag över temat Hur går det med demokratin i Hyperkapitalismen?
29 april 2002 – Förre LO-basen Stig Malm håller ett anförande med titeln Kan vi förnya politiken? och talar fritt ur hjärtat.
25 september 2002 – Valanalys under ledning av partiombudsman Lasse Åsberg.
28 oktober 2002 – Ett program om agitatorerna Zäta Höglund, Stockholm, och ”Röde skräddarn” Robert W Berglöw, Sveg, med rubriken Vad säger oss pionjärerna? Inledningar av minnebergsbon Gunhild Höglund, Zätas dotter, och Jonas Sima, som visar sin film om arbetarledaren i Härjedalen. 
27 november 2002 – Förre statsrådet och talmannen Thage G. Peterson berättar med utgångspunkt i sin aktuella bok om vännen och arbetskamraten: Så minns jag Olof Palme, kontrasternas man.

24 mars 2003 – Debatt om krisen i Irak och Mellanöstern på temat Krig och konsekvens. Anföranden av mellanösternexperten Marianne Laanatza och sfi-läraren Shirwan Mohammed.
28 april 2003 – Biltullar eller trafikkaos, information och diskussion om miljökrisen i Stockholmstrafiken. Inledare borgarrådssekreterare Claes Thunblad.
1 september 2003 – Europajournalisten Mats Hallgren talar om Europas väg till EU och EMU. Mötesrubrik är EMU-ekonomi i politikens tjänst.
21 oktober 2003 – Teaterbesök på Stockholms Stadsteater. Vi ser pjäsen ”Vid floden” med skådespelarna Gunilla Nyroos och Lennart Hjulström, som efter föreställningen svarar på våra frågor.

28 januari 2004 – Folkbildaren och förre kulturministern Bengt Göransson diskuterar och levererar tankar om demokrati och ”onödiga medborgare” under den fantasifulla rubriken Jesus och bakmaskinen.
29 mars 2004 – Hotas demokratin när färre vill vara med i politiken? Diskussion med Tomas Rudin, sekreterare i Stockholms arbetarekommun, med uppdrag att lyssna. Kvällens rubrik: Behöver politikerna sina medlemmar?
20 april 2004 – Styr pressen politiken? Har tredje statsmakten för stor makt? Ett samtal mellan redaktörerna Bengt Carlström, Aktuellt i Politiken/ST, Mats Engström, Aftonbladets ledarredaktion, Jonas Sima, frilansjournalist.
Därefter diskussion om vem som påverkar vem, och litar allmänheten mer på journalister än på politiker?
15 september 2004 – Nytt besök av Boris Pankin som berättar om sin färska bok ”Ambassadör i folkhemmet” och om sin syn på svenskarna.
11 november 2004 – Får vi råd med välfärden? Räcker pengarna för det goda folkhemmet? Diskussion med inledning av Anne-Marie Lindgren, chef för tankesmedjan Idé och Tendens.
26 januari 2005 Katarin Edin, borgarrådssekreterare på gatu- och fastighetsroteln, informerar om vad som är på gång i vår stadsdel.
16 mars 2005 – Hur mår svenska barn? Föredrag av professorn, barnläkaren, f d radiodoktorn och (s)landstingsmannen i Uppsala, Claes Sundelin, om dagens hälsoproblem i ett samhällsperspektiv.
20 april 2005 Anders Carlberg, VD för Fryshuset, argumenterar och provocerar utifrån sin nya bok ”Vuxna betyder allt, är ni vuxna uppgiften?”
6 oktober 2005 – Författaren och debattören Göran Hägg utmanar med sin analys av välfärdsstatens uppgång och fall apropå sin nya bok ”Välfärdsåren Svensk historia 1945 – 1986”.
29 november 2005 – Besök av nya partisekreteraren och f d kulturministern Marita Ulvskog som berättar personligt om sin politiska bakgrund och vad hon vill med partipolitiken, integrationen, kulturen, medierna och vår framtid.
1 februari 2006 – Hur levande är Olof Palmes idéer idag? Palmemedarbetaren och ambassadören Anders Ferm berättar om sina 20 år med Olof. 
Jonas Sima visar sin Palmefilm ”Vilja gå vidare”.

FÖRTROENDEUPPDRAG I VÅR FÖRENING

ORDFÖRANDE KASSÖR SEKRETERARE
Lars Furehed
Anders Nilsson
Arne Nygren
Birgit Lidman
Inger Edvardsson
Hans Cederblad
Olof Skålberg
Peter Ekdal
Claes Norrhede
Anna-Lisa Håkansson
Gudrun Skålberg
Inger Edvadsson
Thomas Jonsson
Jonas Sima
STUDIELEDARE ÖVRIGA LEDAMÖTER SUPPLEANTER
Anita Furehed
Eivor Andersson
Gun Nygren
Gun Ehrenpohl
Anders Lövdin
Staffan Kelleborg
Mona Eriksson
Peter Palmerud
Ulf Strååk
Anna-Maria Olsson
Jan Gillergård
Ann-Sofie Löth
Gunni Ekdahl
Tove Bergqvist
Christina Wanngård
Karl-Göran Mattson
Nils Bergman
Claes Tjäder
Jan Magnusson
Bertil Kersfelt
Gudrun Rehn
Marianne Hallberg-Melander
Elsa Rensfeldt
Mats Engström
Mary-Anne Hellström
Katarina Strand
Grels Grönros
REVISORER VALBERDARE
Allan Gunnarsson
Birgitta Samuelsson
Gerhard Liljestad
Birgitta Nygren
Gösta Heineman
Sven-Åke Nygårds
Ulla-Karin Cederblad
Anita Furehed
Gun Nygren

Flera av våra medlemmar har under åren innehaft framträdande förtroendeuppdrag i regeringen, EU, riksdagen och kommun.

REGERING EU-KOMMISIONÄR RIKDAG
Anita Gradin Anita Gradin Anita Gradin
Barbro Palmerlund
Sven-Åke Nygårds
KOMMUN LANDSTING KYRKOFULLMÄKTIGE
Hans Cederblad
Lars Furuhed
Annie Persson
Gunni Ekdahl
Lena Hedqvist
Anna-Lisa Håkansson
Gunhild Höglund
Ulla-Karin Cederblad
Anita Gradin
Arne Nygren
May-Ann Hellström
Bigit Lidman
Inger Edvardsson
Ulf Strååk
Jonas Sima
Börje Berglund
Gun Fällborg
Katarina Strand
Anders Löwdin
Anita Furehed
Inger Edvardsson
Ahmed Raghe
Mona Eriksson
Anna-Lisa Håkansson
Lars Furehed
Claes Tjäder
Ulla-Karin Cederblad
Anna-Maria Olsson
Bigit Lidman
Eivor Andersson
Anders Löwdin

Arbetsgruppen för historiken: Lars Furehed, Arne Nygren, Birgit Lindman och Jonas Sima.
Redigering Tove Bergqvist

Foton: Arne Nygren, Birgit Lidman, Jonas Sima Inger Edvardsson.


  

Skriv ut